Závěry z výzkumu

nde11

Toto jsou závěry či souhrn všech zkušeností, které vyplynuli z výzkumu Zážitků tisíců lidí, jak je publikovala aktuálně nejvýznamnější a světově nejuznávanější americká badatelka P.M.H. Atwaterová.

 

Jaké pocity provázejí umírání

Nejdříve přichází taková bolest, jakou je jen možné snést. Intuitivně bojujete o život. Je to automatické. Vaše tělo ochabne. Vaše srdce se zastaví. Žádný vzduch už neproudí dovnitř ani ven. Ztrácíte zrak, cit i schopnost pohybu, schopnost slyšet odchází jako poslední. Vaše identita mizí. Ono „Já“ kterým jste kdysi byl, zůstává vzpomínkou.

V okamžiku smrti necítíte žádnou bolest. Jen mírumilovný klid…pokoj…mír

Ale existujete dále.

Je snadné nedýchat. Ve skutečnosti je to snazší, pohodlnější a mnohem přirozenější než dýchání. Největším překvapením bývá pro většinu lidí při umírání to, že smrtí život nekončí.

Jste stále živý, velice živý. Ve skutečnosti jste po smrti živější, než jste kdy od narození byli. Jen způsob je odlišný tím, že už nenosíte hmotné tělo, které propouštělo a zesilovalo různé vjemy, na které jste dříve pohlíželi jako na jediné platné znaky toho, co je podstata života.

Jestliže čekáte umírání, když umíráte, budete zklamaní.

Jediné co s vámi umírání udělá, je to, že vám pomůže prohlédnout, shodit slupku a odhodit „krunýř“, který jste předtím nosili (častěji nazývaný tělem)

Když umíráte, ztrácíte své tělo, to je všechno. Nic víc neztratíte.

Ale vy nejste vaše tělo. To je jen něco, co na chvíli nosíte, protože život na Zemi je nekonečně smysluplnější a jste mu blíž, když jste uzavřeni do jeho obalů a podřízeni jeho pravidlům.

3074785871_fde23d90bf_z-640x519

Co je to smrt

V okamžiku smrti dochází k energetickému kroku o stupínek výš, rychlost se zvýší, jakoby jste náhle vibrovali rychleji než předtím.

Použijeme-li jako analogii rádio, tento energetický skok se dá přirovnat k situaci, kdy prožijete celý svůj život na určité radiové frekvenci, když zničehonic někdo, nebo něco, otočí stupnicí. To otočení vás posune na jinou, vyšší vlnovou délku. Původní frekvence, na které jste existovali, je tam stále, nezměnila se. Všechno je stejné, jako to bylo, jen vy jste se změnili, jen vy jste se zrychlili, abyste mohli postoupit na další vlnovou frekvenci na stupnici.

Při umírání měníte frekvence. Přepínáte na život na jiné vlnové délce. Stále jste bodem na stupnici, jen jste se posunuli o stupínek či dva výš nebo níž.

Když umíráte, nezemřete. Dojde k posunu ve vašem vědomí a vaší rychlosti vibrace.

Smrt není nic víc než……posun.

awaypoint-flinks-angels-anouncing-the-birth-of-christ-to-the-shepherds

Realita Boha

Bůh je.

Bůh je jediná bytost, jediná síla, jediná moc a zdroj všeho. Bůh nemá soupeřů, mimo Boha neexistuje žádná realita. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Neexistuje žádné místo, kde by nebyl Bůh a to jednoduše proto, že mimo Boha neexistuje nic.

Bůh není ani muž ani žena ani věc.

Bůh není nikomu otcem, ani matkou, ani patronem. Tyto termíny užíváme jen, abychom snadněji porozuměli vlastním vztahům k Bohu – nikoli pro zlidštění jeho původu. Nazýváme se dětmi Božími, protože nevíme, jak jinak bychom se mohli nazývat. Jsme stvořeni k obrazu Božímu, nikoliv ve smyslu fyzického jevu, nýbrž ve smyslu síly našich duší a potenciálu naší mysli. Bůh je stvořitel, my jsme spolutvůrci. Jsme částí Boha a existujeme v Bohu. Víra v oddělenost, v možnost, že bychom snad mohli existovat jako bytosti od Boha oddělené, je jediným opravdovým hříchem.

Bůh není závislý na naší víře, protože naše víra nebo nevíra v Boha neovlivňuje jeho, ale jen nás.

Bůh není členem žádné církve nebo víry. To církve a víry jsou členy oné nesmírnosti a slávy, kterou zveme Bohem. Neexistuje žádná jediná víra, stejně jako neexistuje žádný vyvolený národ.

Kousíček z podstaty Všeho, čím je Bůh, zůstává v každém z nás, v nás všech, jako nezničitelné spojení, nit nebo šňůra, která zajišťuje, že zůstaneme součástí Toho, kterého nemůžeme nikdy opustit.

near_death_experience

Co je to existence

Čas a prostor jak ho známe, existuje jen na zemském povrchu. Když jej opustíme, opouštíme i taková omezení.

Ocitáme se v říši bez čísel, kde se všechno pohybuje mezi pomalejšími a hutnějšími vibracemi formy a vyššími, jemnějšími toky neenergetických proudů.

V těchto dimenzích se nachází více skutečností, které nejdou popsat nebo změřit prostředky matematiky či rozumu.

Peklo patří mezi úrovně negativních myšlenkových forem, které spočívají v těsné blízkosti pozemskosti. Na tuto úroveň se dostáváme, abychom ventilovali nebo vymýtili naše problémy, závislosti, strachy, viny, zlobu, zuřivost, sebelítost, aroganci nebo cokoliv co blokuje sílu našeho vlastního světla. Zůstáváme v pekle (a na této úrovni vibrace je mnoho variací) tak dlouho, jak je pro náš rozvoj nejlepší. Zde se nesetkáváme s žádným odsouzením, jen s vyvrcholením našich vlastních mylných soudů, omylů, nevyrovnaností či zpronevěr (což jiní souhrnně nazývají vinou). V pekle buď máme příležitost buď si libovat ve své pošetilosti, nebo se vypořádat s realitou důsledků – s tím, že každá akce vyvolává reakci, že každé ublížení nebo něco podobného může být vráceno. Setkáváme se zde s druhou stranou našeho zoufalství, které je živeno extrémy toho čeho se bojíme. Nejedná se o trest za naše hříchy, ale o konfrontaci z jakoukoliv zvráceností našeho žebříčku hodnot. Z těchto míst neodcházíme, dokud nejsme změněni ve svých postojích a názorech.

Nebe je termín užívaný pro úroveň pozitivních myšlenkových forem, které spočívají v těsné blízkosti pozemskosti. Na ně se dostáváme, abychom se mohli začít těšit z našich zásluh, talentu, schopností, radostí, odvahy, šlechetnosti, pečlivosti, empatie, štědrosti, poctivosti, píle ohleduplnosti, laskavé dobroty nebo čehokoliv jiného co nám odhaluje sílu našeho vlastního světla. Zůstáváme v nebi (a na této úrovni vibrace je mnoho variací) tak dlouho, jak je to nejlepší pro náš další rozvoj. Rozprostírá se zde pocit blaha jako byste našli svůj pravý domov. V nebi máme příležitost zhodnotit, jak jsme pokročili jako duše, zrekapitulovat všechny pro a proti a konečný výsledek, vzpomenout si na všechny pravdy včetně té o naší pravé identitě. Setkáváme se s nádherou lásky a silou odpuštění. Není to poslední útočiště ale spíše příležitost uvědomit si náš význam v soustavě stvoření, jak do ní zapadáme a jaké existují možnosti dalšího růstu a poznání. Odsud neodcházíme., dokud nejsme připraveni na svůj další krok ať na tomto světě nebo mimo něj.

rherharhsrhadh

Nikdo neví jak rozsáhlé je stvoření…., víme jen, že vždy bylo a vždy bude. Tvary a tělesnost se mění a střídají, hmota je recyklována, ale existence existuje stejně jako energie.

Existence je život, nekonečný a stále pokračující, navždy a stále věčný.